O nás

O nás – neziskovej organizácii Kaštieľ Krásna n.o.

Vznik a založenie

Mestská časť Košice - Krásna zastúpená starostom JUDr. Marekom Kažimírom a Rímsko - katolícka cirkev farnosť Krásna nad Hornádom zastúpená ThDr. Jurajom Semivanom, PhD., podali 16. novembra 2006 na registri neziskových organizácii – Krajskom úrade v Košiciach - Návrh na zápis neziskovej organizácie do registra.

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o. bola 2. 11. 2006  založená zakladacou listinou podľa zákona  NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podľa schváleného Štatútu nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.  (ďalej len „nezisková organizácia"), poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

Nájomná zmluva o prenájme kaštieľa a pozemkov, na ktorých je postavený bola podpísaná 3. septembra 2007 medzi neziskovou organizáciou   a vlastníkom kaštieľa Rímsko - katolíckou cirkvou, farnosťou Krásna nad Hornádom.

Nájomnou zmluvou získala nezisková organizácia do nájmu na 30 rokov kaštieľ za symbolický nájom 1,- Slovenskú korunu (Nájomná zmluva).

Účelom prenájmu kaštieľa a založenia neziskovej organizácie bola jeho spoločná záchrana a obnova, s cieľom jeho sprístupnenia širokej verejnosti.

Pôvodným zámerom zakladateľom bola rekonštrukcia kaštieľa a jeho využívanie na sociálne účely, zriadenie hospicu alebo penziónu pre seniorov s denným stacionárom.

Vzhľadom na stanovisko Krajského pamiatkového úradu, ktorý nesúhlasil s veľkou prestavbou podkrovia a jeho využívaním na bývanie,  zakladatelia  sa rozhodli zmeniť účel využívania kaštieľa a podpísali 4. marca 2011 dodatok k pôvodnej nájomnej zmluve. Predmetom podpísaného dodatku bola zmena účelu užívania kaštieľa a v zmluve ostala iba rekonštrukcia a jeho prevádzkovanie na všeobecno-prospešné účely.

Zriadenia penziónu pre seniorov alebo hospicu by si vyžadovali rozsiahlu prestavbu nielen podkrovia, ale aj jeho prízemnej časti a prístavbu hospodárskeho zázemia kaštieľa. Taká rozsiahla prestavba, výstavba malých dvojlôžkových izieb, výťahov by určite zmenili jeho čistú a jedinečnú klasicistickú architektúru, čo nebolo cieľom zakladateľov neziskovej organizácie a ani hlavného projektanta rekonštrukcie  Ing. Petra Lopuchovského.

Kaštieľ Krásna n.o.
Námestie sv. Cyrila a Metoda 2
040 18  Košice - Krásna
IČO : 355 82405
DIČ : 2022445491
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0453867002/5600

 

 

 

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

 

05.05.2024

Požehnanie dopravných prostriedkov


13.04.2024

Víno v kaštieli


17.03.2024

Podeľme sa!

[Foto z akcie]


10.02.2024

6. Farský rodinný ples

[Foto z akcie]


10.12.2023

Koncert komorného orchestra Musica Nobis

[Foto z akcie]

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS